ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 100% ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού – Διοργάνωση

Η ομόρρυθμη  εταιρεία με την επωνυμία « Δ.ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ-Θ.ΤΖΟΓΙΑΣ Ο.Ε», που εδρεύει στο Πειραιά Κουντουριώτου, αριθμός 108 (στο εξής « Διοργανώτρια») , διοργανώνει την προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό «2 Υποτροφίες 100% για μαθητές Λυκείου» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8 Μαΐου στις 9:00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 στις 9:00 (ώρα Ελλάδος), με δώρα:

2 Υποτροφίες 100% στα δίδακτρα του έτους σε όλα τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Αρειμάνιο ®, για όλες τις τάξεις του Λυκείου, για το γενικό Λύκειο και τα ΕΠΑΛ σε όλες τις κατευθύνσεις.

Οι 2 νικητές υποχρεούνται να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους

Τα στοιχεία των νικητών θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της «Διοργανώτριας» www.areimanio.gr και στη σελίδα της στο facebook https://www.facebook.com/areimanio/

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή άτομα κάτω των 18 ετών διαμέσου του κηδεμόνα τους.

3) Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο (υποτροφίες) με άλλο ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

4) Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

5) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες όρους οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας www.areimanio.gr